Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERHUURWOORDEN — ZITZAKKENHUREN.BE — BE 0650 713 810 — 1/01/2018

1. Algemeen In deze algemene Verhuurvoorwaarden wordt verstaan onder: *‘Verhuurvoorwaarden’: deze algemene Verhuurvoorwaarden. *‘Verhuurder’: zitzakkenhuren.be BE0650 710 810 gevestigd te Zottegem. *‘Huurder’: de wederpartij van Verhuurder, niet zijnde een consument of eindgebruiker. *‘Overeenkomst’: de overeenkomst tussen Huurder en Verhuurder, terzake de huur van Producten door Huurder. *‘Producten’: de roerende zaken die door Verhuurder te huur worden aangeboden.

2. Object van deze overeenkomst. Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur of uitleen van de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten tussen enerzijds de Verhuurder, en anderzijds de Huurder. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden waarnaar door de Huurder op enigerlei wijze mocht worden verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Totstandkoming van de overeenkomst Overeenkomsten tussen Verhuurder en Huurder komen tot stand na mondelinge, schriftelijke of elektronische bevestiging door de Verhuurder. De prijzen in de offertes of andere aanbieding zijn exclusief BTW en voorbehouden van spelfouten.

4. Duur van de overeenkomst. Deze overeenkomst is gesloten voor een vooraf vastgestelde periode. Bij het vaststellen van de tijdsduur van het verhuur/ uitleen contract, geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.

5. Betaling Tenzij anders aangegeven dienen alle facturen van Verhuurder bij vooruitbetaling te worden voldaan zonder enige korting of recht tot verrekening.

6. Levering en terugbezorging. Het gehuurde kan bij Verhuurder worden afgehaald zonder extra kost. Partijen kunnen afspreken dat Verhuurder het gehuurde brengt op een door Huurder gewenst adres. In dat laatste geval dient de Huurder ervoor te zorgen dat op de afgesproken leveringsdag en op het afgesproken afleveradres, een daartoe bevoegd persoon aanwezig is voor het in ontvangst nemen van de gehuurde zaak. Deze persoon dient zich te legitimeren. Indien de Producten naar een gewenste locatie moeten worden gebracht, of wanneer de Producten bij ophaal niet gegroepeerd zijn voor transport, wordt €30 per uur aangerekend, evenals wachttijden. De Huurder is verplicht het gehuurde direct na afloop van de huurtermijn te retourneren aan Verhuurder op het adres van Verhuurder tenzij anders overeengekomen. Bij het niet of niet tijdig dan wel niet behoorlijk nakomen van de verplichting tot retourneren zijn de daaruit voortvloeiende eventuele schade, bijvoorbeeld wegens vermissing c.q. diefstal, en kosten voor rekening van de Huurder. Huurder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het gehuurde totdat het gehuurde door Verhuurder feitelijk in ontvangst is genomen.

7. Reclamatie en controle op goede staat van de goederen. De Huurder is verplicht direct na de levering van de goederen, deze grondig te inspecteren op gebreken dan wel het verwachtingspatroon daarvan. Indien het een of ander onjuist mocht zijn dient de Huurder de Verhuurder terstond op de hoogte te brengen. Indien de Huurder niet (uiterlijk binnen 3 uur) na levering de Verhuurder wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt Huurder geacht met de staat waarin het gehuurde is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclamatie.

8. Verplichtingen Huurder. De Huurder is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder om; a. De gehuurde goederen zorgvuldig te gebruiken en conform eventuele nadere medegedeelde voorschriften van de Verhuurder; b. Geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen; c. De Verhuurder ten allen tijde toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen; d. Aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en de Verhuurder te vrijwaren; e. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming
van de Verhuurder te doen geschieden. Zitzakkenhuren.be producten voldoen aan Europese wetgeving voor consumentenproducten en zijn geschikt voor thuisgebruik. De Huurder dient voor eigen rekening en risico de geschiktheid van de producten na te gaan voor het voorgenomen gebruik en dient voor eigen rekening en risico over de volgende zaken te beschikken: a. De voor het gehuurde benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.); b. Het terrein c.q. de ruimte waar het gehuurde dient te worden geplaatst; c. Voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/ of afvoer van gehuurde; d. Aansluitmogelijkheden voor verlichting en andere voor de uitvoering van het gehuurde benodigde energie.

9. Reparatie en reiniging Indien reparaties of reiniging noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, vervuiling , het gebruik van ongeschikte accessoires, of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de Huurder in rekening gebracht. Bij extreme vervuiling of beschadiging wordt €45 aangerekend en zo mogelijk verrekend met de waarborgsom of apart gefactureerd.

10. Waarborgsom. De Huurder is verplicht, voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan de Verhuurder een waarborgsom te betalen zoals genoemd in de overeenkomst. De Verhuurder is verplicht deze waarborgsom bij de beëindiging van het huurcontract, indien op dat moment de Huurder aan al zijn verplichtingen jegens de Verhuurder heeft voldaan, uiterlijk binnen 14 dagen aan de Huurder terug te geven. Per verhuurde zitzak wordt een waarborg van €10 gerekend, met een minimum van €100 in totaal.. Per verhuurde strandstoel wordt een waarborg van €5 gerekend, met een minimum van €100 in totaal.

11. Aansprakelijkheid De Huurder is tot aan het moment dat het gehuurde weer door Verhuurder in ontvangst is genomen aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde goed, waaronder schade door vermissing, verduistering, diefstal, vervreemding en totaal verloren gaan. De Huurder is voorts aansprakelijk voor alle door Verhuurder gemaakte reparatie- en reinigingskosten, indien het verhuurde in slechte staat/beschadigd aan de Verhuurder wordt teruggegeven, onverminderd het recht van de Verhuurder tot vordering van Huurderving. Beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal en totaal verloren gaan van het gehuurde dient na ontdekking onverwijld aan de Verhuurder schriftelijk te worden medegedeeld. De Huurder is tevens aansprakelijk voor alle schade welke is veroorzaakt door het gebruik van het gehuurde. Huurder vrijwaart Verhuurder volledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding verband houdende met het gebruik van het gehuurde. Het gehuurde is door Verhuurder niet verzekerd. Huurder dient derhalve zelf een verzekering af te sluiten die bovenstaande risico’s dekt, waaronder schade als gevolg van vermissing, diefstal en vergaan van het gehuurde. Bij vermissing, diefstal of andere wordt €90 aangerekend en zo mogelijk verrekend met de waarborgsom of apart gefactureerd.

12. Opzegging/ ontbinding. De overeenkomst voor de vastgestelde periode loopt van rechtswege af op de afgesproken einddatum. Indien de Huurder met enige verplichting in gebreke blijft is de Verhuurder bevoegd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen.

13. Wijzigingen. Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken ook als zij voor de afsluiting van deze overeenkomst zijn gemaakt zijn niet geldig voor zover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.

 

PDF VERSIE DOWNLOADEN