Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERHUURWOORDEN — PERFECTSIT.BE — BE 0725 994 916 — 1/01/2021

1. Algemeen
In deze algemene Verhuurvoorwaarden wordt verstaan onder:
*‘Verhuurvoorwaarden’: deze algemene Verhuurvoorwaarden.
*‘Verhuurder’: perfectsit.be BE0725994916 gevestigd te Zottegem.
*‘Huurder’: de wederpartij van Verhuurder, niet zijnde een consument of
eindgebruiker.
*‘Overeenkomst’: de overeenkomst tussen Huurder en Verhuurder, terzake
de huur van Producten door Huurder.
*‘Producten’: de roerende zaken die door Verhuurder te huur worden
aangeboden.

2. Object van deze overeenkomst.
Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur of uitleen van de in
de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde
accessoires welke is gesloten tussen enerzijds de Verhuurder, en anderzijds
de Huurder. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden
waarnaar door de Huurder op enigerlei wijze mocht worden verwezen,
wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Totstandkoming van de overeenkomst
Overeenkomsten tussen Verhuurder en Huurder komen tot stand na
mondelinge, schriftelijke of elektronische bevestiging door de Verhuurder.
De prijzen in de offertes of andere aanbieding zijn exclusief BTW en
voorbehouden van spelfouten.

4. Duur van de overeenkomst.
Deze overeenkomst is gesloten voor een vooraf vastgestelde periode. Bij
het vaststellen van de tijdsduur van het verhuur/ uitleen contract, geldt
een gedeelte van een dag als een gehele dag.

5. Betaling
Tenzij anders aangegeven dienen alle facturen van Verhuurder bij
vooruitbetaling te worden voldaan zonder enige korting of recht tot
verrekening.

6. Levering en terugbezorging.
Het gehuurde kan bij Verhuurder worden afgehaald zonder extra kost.
Partijen kunnen afspreken dat Verhuurder het gehuurde brengt op een
door Huurder gewenst adres. In dat laatste geval dient de Huurder ervoor
te zorgen dat op de afgesproken leveringsdag en op het afgesproken
afleveradres, een daartoe bevoegd persoon aanwezig is voor het in
ontvangst nemen van de gehuurde zaak. Deze persoon dient zich te
legitimeren. Indien de Producten naar een gewenste locatie moeten
worden gebracht, of wanneer de Producten bij ophaal niet gegroepeerd
zijn voor transport, wordt €35 excl. BTW per uur aangerekend, evenals
wachttijden. De Huurder is verplicht het gehuurde direct na afloop van de
huurtermijn te retourneren aan Verhuurder op het adres van Verhuurder
tenzij anders overeengekomen. Bij het niet of niet tijdig dan wel niet
behoorlijk nakomen van de verplichting tot retourneren zijn de daaruit
voortvloeiende eventuele schade, bijvoorbeeld wegens vermissing c.q.
diefstal, en kosten voor rekening van de Huurder. Huurder blijft te allen
tijde verantwoordelijk voor het gehuurde totdat het gehuurde door
Verhuurder feitelijk in ontvangst is genomen.

7. Reclamatie en controle op goede staat van de goederen.
De Huurder is verplicht direct na de levering van de goederen, deze grondig
te inspecteren op gebreken dan wel het verwachtingspatroon daarvan.
Indien het een of ander onjuist mocht zijn dient de Huurder de Verhuurder
terstond op de hoogte te brengen. Indien de Huurder niet (uiterlijk binnen
3 uur) na levering de Verhuurder wijst op gebreken, die bij grondig
onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt Huurder geacht met de
staat waarin het gehuurde is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht
op reclamatie.

8. Verplichtingen Huurder.
De Huurder is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de
bepalingen van deze overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder om; a.
De gehuurde goederen zorgvuldig te gebruiken en conform eventuele
nadere medegedeelde voorschriften van de Verhuurder; b. Geen
veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen; c. De
Verhuurder te allen tijde toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen;
d. Aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en de
Verhuurder te vrijwaren; e. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan
derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van de Verhuurder te
doen geschieden. De Huurder dient voor eigen rekening en risico de
geschiktheid van de producten na te gaan voor het voorgenomen gebruik
en dient voor eigen rekening en risico over de volgende zaken te
beschikken: a. De voor het gehuurde benodigde goedkeuringen (zoals
vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.); b. Het terrein c.q. de
ruimte waar het gehuurde dient te worden geplaatst; c. Voldoende
gelegenheid voor aanvoer, opslag en/ of afvoer van gehuurde; d.
Aansluitmogelijkheden voor verlichting en andere voor de uitvoering van
het gehuurde benodigde energie.

9. Verzekering
De Huurder geniet de mogelijkheid om optioneel een bijkomende
verzekering voor lichte beschadiging en vervuiling af te sluiten t.w.v. 10%
van het gehuurde bedrag. Indien de Huurder besluit deze verzekering niet
af te sluiten, zal een waarborgsom verschuldigd zijn. (zie punt 11.)

10. Reparatie en reiniging
Indien reparaties of reiniging noodzakelijk zijn ten gevolge van
onvakkundige behandeling, grove vervuiling, het gebruik van ongeschikte
accessoires, of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden
beschouwd, wordt dit niet gedekt door de verzekering en worden de
kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de Huurder in rekening gebracht.

11. Waarborgsom
Indien de Huurder beslist geen verzekering af te sluiten, is de huurder
verplicht, voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan de
Verhuurder een waarborgsom te betalen zoals genoemd in de
overeenkomst. De Verhuurder is verplicht deze waarborgsom bij de
beëindiging van het huurcontract, indien op dat moment de Huurder aan al
zijn verplichtingen jegens de Verhuurder heeft voldaan, uiterlijk binnen 14
dagen aan de Huurder terug te geven.

12. Aansprakelijkheid
De Huurder is tot aan het moment dat het gehuurde weer door Verhuurder
in ontvangst is genomen aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde
goed, waaronder schade door vermissing, verduistering, diefstal,
vervreemding en totaal verloren gaan. De Huurder is voorts aansprakelijk
voor alle door Verhuurder gemaakte reparatie- en reinigingskosten, indien
het verhuurde in slechte staat/beschadigd aan de Verhuurder wordt
teruggegeven, onverminderd het recht van de Verhuurder tot vordering
van Huurderving. Beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal en
totaal verloren gaan van het gehuurde dient na ontdekking onverwijld aan
de Verhuurder schriftelijk te worden medegedeeld. De Huurder is tevens
aansprakelijk voor alle schade welke is veroorzaakt door het gebruik van
het gehuurde. Huurder vrijwaart Verhuurder volledig tegen aanspraken
van derden tot schadevergoeding verband houdende met het gebruik van
het gehuurde. Het gehuurde is door Verhuurder niet verzekerd. Huurder
dient derhalve zelf een verzekering af te sluiten die bovenstaande risico’s
dekt, waaronder schade als gevolg van vermissing, diefstal en vergaan van
het gehuurde. Bij vermissing, diefstal of andere wordt het bedrag
aangerekend overeenkomstig met de nieuwprijs van de materialen en zo
mogelijk verrekend met de waarborgsom of apart gefactureerd.

13. Opzegging/ ontbinding.
De overeenkomst voor de vastgestelde periode loopt van rechtswege af op
de afgesproken einddatum. Indien de Huurder met enige verplichting in
gebreke blijft is de Verhuurder bevoegd de huurovereenkomst zonder
ingebrekestelling met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke
tussenkomst als ontbonden te beschouwen.

14. Wijzigingen.
Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig
indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken ook als zij
voor de afsluiting van deze overeenkomst zijn gemaakt zijn niet geldig voor
zover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.

 

PDF VERSIE DOWNLOADEN